Sesja rady

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2022 rok.
 6. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2022 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
 • odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2022 rok,
 • odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu z Budżetu Gminy Wodynie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z późniejszymi zmianami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wodynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/337/23 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodynie w 2023 r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Wójta Gminy Wodynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM Mińsk Mazowiecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą nr XV/125/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 marca 2020 r., uchwałą nr XX/158/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r., uchwałą nr XXXIII/255/21 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 grudnia 2021 r., uchwałą nr XXXVI/279/22 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 maja 2022 r. i uchwałą nr XLI/323/22 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2022 r.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk