LGD ZS

Ogłoszenie o naborze pracowników w LGD ZS

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 5 czerwca 2023 r. nabór na stanowiska:

Specjalista ds. rozliczeń,

Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów,

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy,

specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

UWAGA!

Pełna treść Ogłoszenia o naborze pracowników dostępna jest w biurze LGD ZS, na stronie internetowej stowarzyszenia (lgdsiedlce.pl), stronach internetowych samorządów, wchodzących w skład LGD Ziemi Siedleckiej.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone
  za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń/Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów/ Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy/specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.” – w terminie do 15 CZERWCA 2023 ROKU; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112Wiśniew lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest
w godzinach: poniedziałek – piątek 800 – 1600.

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

-etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

-etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Kryszczuk