Logo Polski Ład

Ogłoszenie o naborze wniosków o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach dotacji z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – nabór zakończony rozstrzygnięty

Rządowy Program Odbudowy Zabytków /dalej „Program”/ jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchronieniem przed degradacją i niszczeniem.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Gmina Wodynie będzie aplikowała o środki w ramach ogłoszonego naboru na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prany posiada Gmina Wodynie; oraz na udzielenie przez Gminę Wodynie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%.

Uchwałą Nr XLIV/347/23 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca 2023 r. określono zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Wodynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wodynie.

W celu wyłonienia zabytków, które Gmina Wodynie, w przypadku pozyskania środków z Programu, będzie mogła objąć dotacją, Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie w ramach edycji drugiej.

Szczegóły dotyczące naboru określone zostały Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Wodynie z dnia 2 sierpnia 2023 r.