ngo organizacje pozarządowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ”.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Wodynie z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Swoje propozycje prosimy kierować na adres e-mail: gmina@wodynie.eu. Na propozycje oczekujemy do dnia 31 sierpnia br. Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., który następnie poddany będzie konsultacjom.

Wójt Gminy Wodynie
/-/ Wojciech Klepacki