Sesja rady

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 6. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna, oraz opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2022/2023.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/370/23 z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na konserwację zabytkowej bramy – dzwonnicy wraz z parkanem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/371/23 z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Seroczynie na konserwację barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na renowację dachu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień w tym podatku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. oraz zwolnień w tym podatku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
 23. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk