panorama na gminę

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2024 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2024 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Zadaniem członka Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny poszczególnych ofert w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniach konkursowych.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Urzędu!