Dodatek osłonowy

Komunikat dotyczący możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy przez mieszkańców Gminy Wodynie na 2024 rok

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy informujemy, iż można już składać wnioski o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (wzór wniosku do pobrania niżej). Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi od 286 zł do 822,25 zł w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach (www.gopswodynie.naszops.pl).

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 43.