Sesja rady

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie za 2023 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie za 2023 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie za 2023 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2024-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wodynie na lata 2024-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk