Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich dla Mazowsza, Flagę Rzeczpospolitej Polskiej, Flagę Unii Europejskiej oraz Mazowsza.

Gmina Wodynie otrzymała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Celem projekty jest zwiększenie zdolności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach do skutecznego zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Wodynie w celu minimalizowania negatywnych skutków dla środowiska.

Realizacja projektu zakłada zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. W ramach projektu powstaną również filmy edukacyjne oraz nowa strona internetowa dla OSP Wodynie.

Efekty realizacji projektu:
– wzmocnienie potencjału OSP Wodynie na reagowanie na klęski i katastrofy,
– zmniejszenie powstawania zagrożeń w zakresie klęsk i katastrof co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia powstawania zagrożeń m.in. klimatycznych.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy jak i całego powiatu oraz podmioty gospodarcze i instytucje funkcjonujące na tym obszarze.

Planowany okres realizacji projektu to od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 983 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 685 549,99 zł