Kategorie

List of related pages

Lista powiązanych postów

Internet

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Gmina Wodynie brała udział w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracjii geoinformacji” (Projekt ASI)”. Cel projektu: Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej…
Program ppgr

Przebudowy drogi wewnętrznej- ul. Wolińska w m. Wodynie

W ramach zadania istniejącą drogę gruntową na odcinku o długości 600 m., stanowiącą dojazd do posesji mieszkańców, zastąpi nawierzchnia asfaltowa. Zmodernizowana droga będzie miała szerokość 5 m, a po obu stronach pasa ruchu zostaną wykonane pobocza z kamienia tłuczonego. Koszt…
Mazowieckie syreny

Gmina Wodynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł

Gmina Wodynie w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Celem programu jest wspieranie organów prowadzących…

Gmina Wodynie z dotacją celową na zakup tabletów do Klubu „Senior +”

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk…

Uczniowie z Gminy Wodynie poznają Polskę

A to za sprawą rządowego programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 82 729,60 zł.   Całkowity koszt zadania wyniósł 103 808,00 zł, w tym finansowy wkład własny w wysokości 21 078,40 zł (wpłaty uczestników wycieczek). Przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w formie dotacji…