panorama na gminę

Protokół z konsultacji społecznych projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXV/245/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów (Dz. U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 11382).

Przedmiotem konsultacji był projekt: „Roczny program współpracy Gminy Wodynie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zaproszenie do konsultacji oraz projekt Programu współpracy na 2022 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wodynie, stronie internetowej Gminy Wodynie oraz tablicach informacyjnych.

W terminie od 6.10.2021 r. – 22.10.2021 r. zainteresowane podmioty mogły składać do Wójta Gminy Wodynie pisemne opinie i uwagi do projektu aktu w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) lub elektronicznie na adres gmina@wodynie.eu.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły dwie uwagi co do treści Programu współpracy na 2022 rok dotyczące ujęcia dodatkowych priorytetowych zadań do realizacji. Wszystkie uwagi zostały w całości uwzględnione.

Projekt: ,,Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’ z naniesionymi zmianami zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy Wodynie.

Niniejszy protokół zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki