Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy. Zawnioskuj o nowe świadczenie

Dodatek osłonowy jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma on na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach w związku ze zwiększającymi się wydatkami.

Dodatek osłonowy – co to jest?

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł netto,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

Dodatek osłonowy może zostać przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma ona różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w mechanizmie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie).

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód?

Ustawodawca jako dochód definiuje:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie  społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dodatku uzależniona jest od źródła ogrzewania. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dodatku będzie wyższa.

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego
dodatku osłonowego będzie wymagało wydania decyzji.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 Więcej informacji o dodatkach osłonowych na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy