azbest

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodynie – 2022

Wójt Gminy Wodynie informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków na zadanie pt.: „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie”. W ramach zadania nieodpłatnie zostaną odebrane i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest. Istnieje również możliwość nieodpłatnego demontażu i utylizacji eternitu.
Koszty ewentualnego odtworzenie pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości.

Termin składania wniosków:
do dnia 28 lutego 2022 r.
Urząd Gminy Wodynie, pokój nr 9.

Wniosek w formie papierowej dostępny jest również w Urzędzie Gminy.

UWAGA!

Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać skrócony po ewentualnym ogłoszeniu naboru wniosków przez WFOŚiGW.

Wzory dokumentów: