Sesja rady

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2021 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach z działalności w 2021 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2021 rok.
 8. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą nr XV/125/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 marca 2020 r., uchwałą nr XX/158/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r. i uchwałą nr XXXIII/255/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk