Sesja rady

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wodynie uprawnień do ustanowienia wysokości cen i opłat albo określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodynie na rok szkolny 2022/2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodynie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2009.77.2091) zmienionej uchwałą Nr XI/89/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 września 2019 r. (Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2019.12229),
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy
  Mirosław Michalczyk