„Cyfrowa Gmina”

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4144/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Pozyskany grant w dużej mierze przyczyni się doposażeniu urzędu w sprzęt IT
i oprogramowanie niezbędne do podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców
i przedsiębiorców, a także specjalistyczne oprogramowanie służące podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Obowiązkowym elementem projektu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa urzędu, w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.  Ponadto projekt przewiduje również szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu cyberbezpieczeństwa, dzięki którym zostanie podniesiona ich świadomości na temat nowych zagrożeń oraz zostaną wypracowane prawidłowe nawyki w walce z cyberzagrożeniami.

Pandemia skłoniła urzędy do poszukiwania rozwiązań, które umożliwiają informowanie mieszkańców w jaki sposób i za pomocą jakich środków elektronicznych mogą załatwić sprawy. COVID wymusił na urzędach tryb pracy zdalnej. Przepływ informacji w sposób elektroniczny, jak i praca zdalna wymaga odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania. Wszelkie dane przepływające muszą być dobrze zabezpieczone. Należy zatem wdrażać nowe technologie, aby sprostać tym oczekiwaniom.

Zakupiony z grantu sprzęt i oprogramowanie umożliwią realizację działań spoczywających na barkach urzędu. 

Wartość projektu: 131.460,00 zł

Dofinansowanie: 100 %