Gmina Wodynie z dotacją celową na zakup tabletów do Klubu „Senior +”

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, w którym udział wzięła Gmina Wodynie.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Podmiotami publicznymi mogącymi ubiegać się o dofinansowanie były jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty. Kwota dofinansowania na jedną placówkę nie mogła przekroczyć 20.000,00 zł.

Gmina Wodynie złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 20 tabletów wraz z etui oraz rysikiem dla Klubu Seniora w Seroczynie. W wyniku rozstrzygnięcia Gminie przyznana została dotacja celowa we wnioskowanej kwocie.

Przekazanie Gminie dotacji nastąpi na zasadach określonych w umowie o przekazanie wsparcia z Ministrem Cyfryzacji nr 2113/CRKC/22.