Sesja rady

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się L sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2024-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2024-2034,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2024 rok,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 poz. 4007 ze zm.).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2024 rok.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk