Opieka wytchnieniowa 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło

W związku z przystąpieniem Gminy Wodynie do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego. Program na terenie Gminy Wodynie jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 31 075,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego –  31 075,00 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Wodynie programem opieka wytchnieniowa objętych zostanie 6 osób.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 113 godzin. Na terenie Gminy Wodynie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 5 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi wytchnieniowej zatrudniono wykwalifikowane opiekunki, które zrealizują wsparcie w łącznym wymiarze 678 godzin.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Marleną Paczek – Kierownikiem GOPS w Wodyniach tel. (25) 631 26 58 wew. 33