Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom  spełniającym  warunki  otrzymania  pomocy,  które są wskazane  w  ustawie  o pomocy społecznej oraz  spełniającym  kryterium  dochodowe w wysokości 150% kryterium (dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł,  na osobę w rodzinie – 792 zł) o którym mowa w art. 8 ustawy, w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Wodynie.