Wola Wodyńska

Rusza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego „Radość” w Woli Wodyńskiej. Pierwsze zajęcia już w kwietniu!

Informujemy, że w terminie od 14 do 25 marca 2022 roku Gmina Wodynie będzie prowadziła nabór dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego „Radość” w Woli Wodyńskiej.

Placówka Wsparcia Dziennego będzie świadczyła usługi dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w formie opiekuńczej poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań w ramach świetlicy środowiskowej. Zajęcia w placówce ruszą już w kwietniu tego roku.

Placówka czynna będzie dwa dni w tygodniu po 4 godziny (wtorki i środy w godzinach 13:00 – 17:00). Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych (klasy I-III i IV-VIII). Za uczestnictwo dzieci w placówce nie będą pobierane żadne opłaty. Podczas zajęć dzieci otrzymają ciepły posiłek. Dowóz dzieci we własnym zakresie rodziców.

Grupą docelową będzie łącznie 30 młodych mieszkańców gminy uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Wodynie. O zakwalifikowaniu do Placówki będzie decydowała kolejność zgłoszeń (15 osób z klas I-III i 15 osób z klas IV-VIII). W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych dzieci niż liczba miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa.

Wnioski o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie). Do wniosku należy załączyć:

1) Wstępną ocenę sytuacji i potrzeb rodziny (UWAGA: formularz należy wypełnić łącznie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) Oświadczenie rodziców o uczestnictwie i sposobie odbioru dziecka z Placówki,

3) Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka (dla każdego dziecka oddzielnie),

4) Wywiad epidemiologiczny (dla każdego dziecka oddzielnie),

5) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dot. COVID-19 (dla każdego dziecka oddzielnie),

6) Oświadczenie dot. COVID-19 (dla każdego dziecka oddzielnie).

Szczegółowych informacji na temat  rekrutacji  udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach tel.: 602 630 333 lub Kierownik Placówki tel. 797 170 805.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych: