budynek-rudnik

Dom Kultury w Rudniku Małym z nowym dachem

Z przestrzeni Domu Kultury w Rudniku Małym korzystają nie tylko mieszkańcy – ma w nim siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna, która w 2015 roku własnymi siłami wyremontowała budynek. Niestety dach zaczął przeciekać. Dzięki grantowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyznanemu w ramach tegorocznej edycji…

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie…

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku w następujących obszarach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;…

Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach: a) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) wspieranie i…